Ulovlig omsetning av byggevarer

Direktoratet fører tilsyn med byggevarer på eget initiativ, men følger også opp bekymringsmeldinger fra markedet. Opplysningene du gir, registreres som en del av direktoratets markedsovervåking. Opplysningene behandles fortrolig og vil ikke kunne spores tilbake til deg, med mindre du selv ønsker å oppgi kontaktinformasjon.

Vi kan generelt vise til informasjonen fra Direktoratet for byggkvalitet i følgende link:
http://www.dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/bygningselementer-skal-dokumenteres-som-byggevarer/

Grensegangen mellom hva som er et åpent og et lukket element er på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet definert som at et åpent element er et element «der alle delprodukter med letthet kan ses og inspiseres på byggeplass».
Når et element har fått montert dampsperre og det er montert vindsperre, stendere og isolasjon er det etter Sintef sin vurdering et lukket element.

Hos DIBK står det om lukkede elementer: «Et lukket bygningselement ligger i attestasjonssystem 2+. Det betyr at produsenten skal ha en produksjonskontroll i fabrikken. Produksjonskontrollen skal sertifiseres og følges opp av et akkreditert tredjepartsorgan.»

Produsenter av veggelementer ser en stadig økende konkurranse med firmaer som ikke har produktdokumentasjon i tråd med DOK-forskriften.